ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร การบริหารการผลิต ( Production Management Program )

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร การบริหารการผลิต ( Production Management Program ) (9)

หลักสูตร การบริหารการผลิต ( Production Management Program )

เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในการทำงานทุกวันนี้ เราย่อมพบกับปัญหาเป็นประจำ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความรู้ ความเข้าใจ     ในการวินิจฉัย ตัดสินใจ สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหา ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานเพราะการวินิจฉัยตัดสินใจสั่งการดังกล่าว จะมีผลต่อพนักงานระดับปฏิบัติการ  การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง ทันเวลา ย่อมส่งผลดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเสริมสร้างศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน ดังนั้น หัวหน้างานจะต้องฝึกฝนเรียนรู้   โดยอาศัยทั้งประสบการณ์ และการนำข้อมูลมา ประกอบการพิจารณาเพื่อการวิเคราะห์ในการค้นหาทางเลือกต่างๆ เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูกต้อง  และเหมาะสม ต่อไป

หลักการและเหตุผล

                   ความสูญเปล่า (Muda) ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสำนักงานที่ทำอยู่ประจำทุกวัน ก็มีความสูญเปล่าแอบแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก ความสูญเปล่าเหล่านี้มีผลทำให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม/คุณค่างาน (Non-Value Added) ซึ่งล้วนแต่ส่งผลเสียให้กับองค์กร

                   ดังนั้น องค์กรจะต้องดำเนินการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยการนำหลักการ “ไคเซ็นในสำนักงาน” (Kaizen in Office) มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติใช้โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงาน หรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) แต่ผลที่ได้จะสะสมเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และจะส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเปล่าในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

                ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และของโลก อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่าเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น

                 ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Weste) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ  ไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added) ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด คือผลกำไรได้

หลักการและเหตุผล

                ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และของโลก อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่าเสมอ ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น

                 ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Weste) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ  ไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added) ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด คือผลกำไรได้  

                    เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการที่จะสร้างผลกำไรตัวหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างมีประสิทธิผล คือ    ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทีละเล็กละน้อย โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งหากทุกหน่วยงาน นำวิธีการที่ถูกต้องไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ และมีผลกำไรอย่างแน่นอน

                    ในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานอุตสาหกรรม เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในการทำงานทุกวันนี้ เราย่อมพบกับปัญหาเป็นประจำ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการพบปัญหาของเสีย (Defect) หรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่า และต้นทุนสูง  ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทุกระดับ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้  ความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล  เพื่อลดต้นทุนการผลิตและความสูญเปล่าให้สามารถแข่งขันได้

หลักการและเหตุผล

                   ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ     ของโลก ปัญหาราคาน้ำมัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าเงิน  ระบบการค้าเสรี  อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น          อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น  หรืออื่น ๆ   ดังนั้น   องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร นำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด(กำไร)   ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Westes) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added)   ในกระบวนการผลิต จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลกำไร และหรือรักษาดุลยภาพให้องค์กรรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้  

หลักการและเหตุผล

                   ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ     ของโลก ปัญหาราคาน้ำมัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าเงิน  ระบบการค้าเสรี  อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น          อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น  หรืออื่น ๆ   ดังนั้น   องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเสีย (Westes) หรือความสูญเปล่า (Muda) ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added)  ในสถานที่ทำงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด หรือเพิ่มผลกำไรได้  

หลักการและเหตุผล

                   ในสถานการณ์ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสภาวะการแข่งขันสูง ประกอบกับวัตถุดิบต่างปรับตัวขึ้นราคากันอย่างถ้วนหน้า และอื่นๆ ในขณะที่องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาขายสินค้าได้ ดังนั้น การมุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรให้กับองค์กรได้ จึงมีแนวทางเดียว คือการลดต้นทุน แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้แก่องค์กร แต่การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อไป

หลักการและเหตุผล

ในกระแสการแข่งขันที่รุนแรงในเชิงธุรกิจ  ความผันผวน หรือวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ     ของโลก ปัญหาราคาน้ำมัน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือค่าเงิน  ระบบการค้าเสรี  อีกทั้งลูกค้ามีโอกาสเลือกในสิ่งที่ดีกว่า ราคาถูกกว่า ทำให้เกิดผลกระทบกับการบริหารจัดการต้นทุน หรือต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น          อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จากสาเหตุที่ต้องสูญเสียพลังงาน  วัตถุดิบ และหรือทรัพยากรอื่น ๆ   ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า หรือใช้มากเกินความจำเป็น  หรืออื่น ๆ   ดังนั้น   องค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม ในการรองรับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มศักยภาพ/ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร นำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจไปถึงเป้าหมาย/ความสำเร็จอันสูงสุด(กำไร)   ทั้งนี้ การลดต้นทุนในองค์กร การประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยเฉพาะการลดและกำจัดความสูญเปล่า(เสีย) หรือ Muda ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือไม่เพิ่มคุณค่างาน (Non-Value Added)   จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลกำไร และหรือรักษาดุลยภาพให้องค์กรรอดพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้   ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเกิดจิตสำนึก  หรือตระหนัก ให้ความสำคัญกับการค้นหา การลดและกำจัดความสูญเปล่า (เสีย) ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของตน แบบยั่งยืน อีกด้วย

  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง