ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล”

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร “ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล”

ปัจจุบันการบริหารคน และบริหารงาน  ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารคน และการบริหารงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างาน  (Supervisory) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะต้องมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำเครื่องมือการบริหารไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) ด้วย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและประโยชน์ของการ

บริหารคน และ  บริหารงาน ในฐานะหัวหน้างาน (Supervisory)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างสอดคล้อง

กับความคาดหวัง และนโยบายขององค์กร

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดขอบข่ายภารกิจ และแผนงานด้านการบริหารคนและการบริหารงาน ในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือในการบริหารคน และการบริหารงานไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในหน่วยงานของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 1. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำ และฝึกฝนทักษะความรู้ในการบริหารคน และบริหารงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการฝึกอบรม/การบรรยาย (แบ่งออกเป็น 2 Module : 2 วัน)

Module 1  : Individual Level (ระดับปัจเจกบุคคล : จำนวน 1 วัน)

หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน”

 1. บทบาท หน้าที่ ความรับชอบของหัวหน้างาน
 2. การสร้างความสำเร็จในการทำงาน
 3. ผู้นำ และภาวะผู้นำของหัวหน้างาน
 4. การบริหารเวลา
 5. การจัดลำดับความสำคัญของงาน
 6. ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 7. การคิดแบบ ชนะ – ชนะ
 8. การบริหาร EQ และ AQ

Module 2  : Interactive Level (ระดับปฏิสัมพันธ์ : จำนวน 1 วัน)

หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล”

 1. หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 2. เทคนิคการสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม
 3. การจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
 4. การสื่อสารเพื่อการประสานงาน
 5. การระดมสมอง
 6. เทคนิคการมอบหมายงาน การสั่งงานและการควบคุมงาน
 7. เทคนิคการสอนงาน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการบริหารคน และและบริหารงานมากขึ้น
 2. การประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กรดีขึ้น
 3. ความสัมพันธ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ

วิธีการฝึกอบรม (In-house Training)

การบรรยาย  อภิปราย   กิจกรรมกลุ่ม  และ VDO กรณีศึกษา                                                                    

ระยะเวลาในการอบรม      :   2  วันๆ ละ 6 ชม.  / เวลา 09.00 16.00 น.

วันที่อบรม  : 

Module 1  หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน”

                    - วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

Module 2  หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล”

                    - วันที่ 5 มีนาคม  2557

Comment

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง