ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

การสร้างทีมงานสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)

หลักการและเหตุผล

การสร้างทีมงาน (Team Building) นับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งโดยปกติคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันในหนึ่งวันคือ วันละ 24 ชั่วโมง แต่ถ้านับชั่วโมงการทำงานที่แท้จริงแล้ว มีประมาณ 6-12 ชั่วโมงต่อวัน และระบบของการทำงานมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ หรือจะต้องมีคนอื่นเข้ามาสร้างสรรค์งานร่วมกัน  จึงจะได้ผลงานมากกว่าคน ๆ เดียว หรือการทำงานคนเดียวอย่างชัดเจน

 การทำงานที่มีคนมากกว่า 1 ขึ้นไป จึงจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความไว้วางใจ มีข้อตกลงร่วมกัน      มีเป้าหมายเดียวกัน  มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง  เพื่อผลสำเร็จร่วมกัน (Success)   ผลงานที่ปรากฏก็จะเป็นผลงานของทุกคน และองค์กร ที่มีความพึงพอใจร่วมกัน    ฉะนั้นการสร้างทีมงาน หรือ Team Building จะทำให้เกิดผลลัพธ์ของการทำงานเป็นทีม (Team Work) ตามมา จึงถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการทำงานที่แท้จริง

   

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด และความสำคัญในการสร้างทีมงาน และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้  และการมีส่วนร่วมในการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีม
 4. เพื่อสร้างความรับผิดชอบ การเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีของทีมงาน รวมทั้งการสื่อสารที่จะลดความขัดแย้งในทีม
 5. เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีม ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
 6. เพื่อนำแนวทางการทำงานเป็นทีมไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อในการฝึกอบรม

 1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฉันกับทีม
 2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทีม
 3. การสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้นำ และบทบาทของผู้นำทีม
 5. ภารกิจของสมาชิกภายในทีม
 6. การสร้างบรรยากาศของทีมที่ดี
 7. ลักษณะของทีมที่บรรลุผลสำเร็จ
 8. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเป็นทีม
 9. วิธีการสร้างผลงานของทีม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมมากขึ้น
 2. การประสานงานและการสื่อสารภายในองค์กรจะดีขึ้น
 3. ความสัมพันธ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น ลดปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
 4. ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 

วิธีการฝึกอบรม

เป็นการฝึกอบรมเชิง Activity Base Learning  เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย

- การบรรยาย                          10%                      

- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์           20%

- ฐานเกมการสร้างทีมงาน      60%

- สรุปแนวความคิดเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  10%

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม     :   พนักงานทุกระดับ

 

วิทยากร         :     อาจารย์ ดำริ      เอกเจริญ        

                                                            

ระยะเวลาในการอบรม      :   1  วัน  / เวลา   09.00 – 16.00 น.  (6 ชม.)

Leave your comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

 • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
 • 081-851-9618 , 090-969-4219
 • 021011742
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง