ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Management Program )

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Management Program ) (6)

หลักสูตร การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Management Program )

ปัจจุบันการบริหารคน และบริหารงาน ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารคน และการบริหารงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างาน (Supervisory) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะต้องมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำเครื่องมือการบริหารไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) ด้วย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวงจรการจัดการให้งานสำเร็จ ด้วยความสามารถตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์การทำงาน การวางแผนการทำงาน การลงมือทำงาน การติดตามงาน และการประเมินการผลทำงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
โดย อาจารย์ ดำริ เอกเจริญ การสื่อสารถือได้ว่าเป็นทักษะ และหัวใจสำคัญของผู้นำในการพัฒนาทีมงาน เพราะผู้นำที่มีคุณภาพ ย่อมสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพผ่านทีมงาน ดังนั้น การสื่อสารให้ทีมงานเข้าใจและเต็มใจปฏิบัติงานตามที่ผู้นำสื่อสาร ย่อมทำให้เกิดความร่วมมือ และความสำเร็จร่วมกัน อาทิ เช่น
หลักการและเหตุผล การสร้างทีมงาน (Team Building) นับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งโดยปกติคนเราทุกคนมีเวลาเท่ากันในหนึ่งวันคือ วันละ 24 ชั่วโมง แต่ถ้านับชั่วโมงการทำงานที่แท้จริงแล้ว มีประมาณ 6-12 ชั่วโมงต่อวัน และระบบของการทำงานมีความจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นๆ หรือจะต้องมีคนอื่นเข้ามาสร้างสรรค์งานร่วมกัน จึงจะได้ผลงานมากกว่าคน ๆ เดียว หรือการทำงานคนเดียวอย่างชัดเจน
หลักการและเหตุผล ปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัว ในแต่ละวันคนเราจะมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน มีการแข่งขันกันว่าใครจะมีพื้นที่กว้างไกลและยิ่งใหญ่กว่ากัน บางครั้งคำว่า หนึ่งสมอง สองมือ อาจจะใช้กับโลกใบนี้เวลานี้ไม่ได้ผลอีกแล้ว ซึ่งในแต่ละองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีการปรับกระบวนยุทธศาสตร์ในการทำงานใหม่ เพื่อที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจวงจรการจัดการให้งานสำเร็จ ด้วยความสามารถตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์การทำงาน การวางแผนการทำงาน การลงมือทำงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการทำงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง