ศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ อบรมสัมมนา บุคลากร ครอบคลุมทุกคอร์สที่สำคัญ

ศูนย์อบรมและสัมมนา เทรนนิ่ง และโค้ชชิ่ง - Displaying items by tag: คุณภาพ

อบรมสัมมนา ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยทีมงานคุณภาพ

SJ Hexagon - шаблон joomla Оригами

ปัจจุบันการบริหารคน และบริหารงาน  ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง (High Competitive Advantage) จะตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และจะให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ ของผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารคน และการบริหารงาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะหน่วยงานการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Department) เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหัวหน้างาน  (Supervisory) ด้วย ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจขององค์การ ด้วยเหตุผลดังกล่าว หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องทราบและเข้าใจหลักสำคัญของการบริหารคน และการบริหารงาน โดยเฉพาะต้องมีทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล รวมถึงสามารถนำเครื่องมือการบริหารไปใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และมีขวัญกำลังใจ (Morale) ด้วย

โดย อาจารย์ พัชรี แช่มช้อย

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง  

หลักการและแนวความคิด  

การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งและสามารถส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพรวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทำให้สามารถลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ ทัศคติเชิงลบของบุคลากรอันมีผลกระทบต่องานโดยตรง เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ สามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรของตนได้ตระหนักถึงความสำคัญ มีการสื่อสารและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดประสิทธิผล ย่อมเป็นที่แน่นว่าหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ จะประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการตลอดจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสืบต่อไป

  • บริษัท มายด์เซต เทรนนิ่ง แอนด์ โค้ชชิ่ง จำกัด
  • 081-851-9618 , 090-969-4219
  • 021011742
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ท่านสามารถ ติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  Mail is not sent.   Your email has been sent.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree


ติดต่อเรา MTAC ได้ตลอด 24 ชั่วโมง